2012/11/20

Autism och förståelsen av metaforer och metonymier

Av Stefan Billinger

Det här är en kort beskrivning av artikeln:

Melogno, S., Pinto, M.A., & Levi, G. (2012). Metaphor and metonymy in ASD children: A critical review from a developmental perspective. Research in autism spectrum disorders, 6, 1289-1296.

Forskarna som skrivit denna artikel utgår från tidigare forskning som beskriver att individer som uppvisar autism spektrum svårigheter (ASD) också uppvisar svårigheter att använda metaforer och metonymi.

I vår vardag använder vi oss ofta av metaforer för att förstå vår omvärld. Metaforer ses som centrala för vår kommunikation och förståelse av abstrakta begrepp (Lakoff & Johnsson, 1980). En metonymi är t.ex. när vi säger ”bilen kör i väg”, vi byter ut ordet föraren mot ordet bilen, vi använder ord inom samma begreppsliga område som utbytbara. En metafor skiljer sig åt i det att den syftar till att relatera ett begreppsligt område med ett annat, för att tydliggöra en betydelse t.ex. ”Rosen är blommornas drottning”.

Forskarnas mål med studien som artikeln beskriver var att kritiskt granska resultaten från den experimentella forskningen inom området autism och förståelsen av metaforer och metonymier.

Under rubriken “Experimental research on comprehension” beskriver forskarna experimentell forskning presenterad i sju artiklar (Happé, 1993, 1995; Norbury, 2005; Rundblad and Annaz, 2012; MaKay and Shaw, 2004; Adachi et al., 2004; Dennis et al., 2001).

Forskarnas drar slutsatsen från beskrivningen att det finns en stor variation i kompetensen att använda metaforer hos barn som uppvisar ADS, och att det skulle vara viktigt att studera övergripande utvecklingstrender runt förståelse av metaforer för dessa individer.

I mitt praktiska arbete som skolpsykolog och klinisk psykolog ser jag det som viktigt att följa hur kunskapen preciseras runt kontextuella faktorer i omgivningen som främjar hur vissa individer i vissa situationer kan använda sig av metaforer. Kunskapen är viktigt för att bättre kunna anpassa utbildningsinsatser och psykologiska insatser för dessa individer.

Stefan Billinger

Leg psykolog/leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi och Specialist i Pedagogisk psykologi

PhD student in disability research