2016/01/18

Behandling för personer som kämpar med höga krav – antagning nu!

Av Per Carlbring

Perfektionism är ett kliniskt relevant fenomen som under senare år fått uppmärsamhet i forskning. Perfektionism beskrivs ofta som ett transdiagnostiskt fenomen, det vill säga en aspekt av beteenden och kognitioner som kan vara orsak till vidmakthållandet av andra kliniska tillstånd (Egan, Wade och Shafran, 2011). Perfektionism klassas idag inte som ett eget kliniskt tillstånd (APA, 2013) men har setts förekomma oftare hos personer som uppfyller kriterierna för egentlig depression, social fobi, tvångssyndrom, paniksyndrom samt vid ätstörningar, i jämförelse med en normalpopulation (Egan et al., 2011). Perfektionism har även kunnat kopplas till prokrastinering (Pychyl & Flett, 2012). Perfektionism tros i dessa fall fungera som en vidmakthållande faktor av den specifika symptombilden och kan således också vara en underliggande orsak till komorbida tillstånd för dessa diagnoser. Prevalensen av perfektionism är idag ännu okänd  och svårigheterna kan vara svåra att upptäcka då individen ofta söker behandling för andra symptom, men orsakar ett stort lidande hos individen där förekomsten av perfektionism resulterar i psykopatologi.

devin_logo2

 

Personer som lider av perfektionism tenderar att ha orimligt höga krav på sig själva och är oftast mycket självkritiska oavsett prestation. Perfektionism utmärks också av oro för att göra misstag eller för att inte lyckas, i olika sammanhang. Detta förklaras, enligt Shafran, Cooper och Fairburn (2002), med att individens självvärdering är alltför beroende av de personligt uppsatta krav individen har på sig själv och som tenderar att vara omöjliga att uppnå. Dessa personliga krav upprätthålls av onda cirklar där individen, genom sitt beteende, bekräftar att kraven är nödvändiga trots stort lidande av att de inte uppnås.

 

KBT-behandling specifikt riktad mot perfektionism har utvärderats i flera studier (se exempelvis Handley et al., 2014; Riley et al., 2007; Pleva & Wade, 2006), både i form av individuell behandling, gruppbehandling samt guidad självhjälp. Endast en tidigare studie har utvärderat internetbaserad KBT i självhjälpsformat där resultaten indikerade att behandlingen var effektiv för att minska symptom på perfektionism (Egan et al., 2014). I denna studie gavs dock ingen personlig feedback till deltagarna som randomiserats till den guidade självhjälpen.

 

Då perfektionism kan fungera som en vidmakthållande faktor för ett kliniskt tillstånd, men inte per automatik tas upp i de evidensbaserade behandlingar som idag finns för de tillstånd som förknippas med perfektionism, är det av vikt att utvärdera en transdiagnostisk behandling specifikt riktad mot perfektionism. En sådan transdiagnostisk behandling skulle även kunna möjliggöra förbättrade behandlingsutfall för diagnosspecifika behandlingar, genom att minska vidmakthållande faktorer innan en mer specifik behandling ges. Då KBT-behandling för perfektionism har setts vara effektiv (Egan et al., 2014) är det av vikt att undersöka om denna behandling går att administrera via internet, för att om möjligt kunna erbjuda fler individer som lider av dessa svårigheter behandling.

 

Internetbehandling kan beskrivas som vägledd självhjälpsbehandling med terapeutkontakt via internet.  Utvecklingen av kognitiv beteendeterapi i sådant format har kommit långt i Sverige och används bland annat vid behandling för depression, ångeststörningar och somatiska tillstånd. Idag har personer med det medicinska tillståndet IBS blivit hjälpta av internetbaserade psykologiska interventioner (Ljótsson et al., 2010) liksom lovande resultat även har påvisats vid vägledd självhjälpsbehandling av prokrastrinering (Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Internetbaserad behandling är manualiserad och baseras på textmaterial i modulform med tillhörande praktiska övningar. Deltagarna i behandlingen kommunicerar med och får feedback från en behandlare, vilket särskiljer den från mer datoriserade behandlingsprogram. Flera studier har genomförts där KBT-behandlingar har utförts via internetadministrerade självhjälpsbehandlingar i syfte att öka tillgängligheten av KBT, höja kostnadseffektiviteten samt nå ut till personer som inte söker traditionell terapi (Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson, 2014). Lovande resultat stödjer ett fortsatt användande och utvecklande av metoden. En korrekt bedömning innan behandlingen inleds, samt en kontinuerlig övervakning av patientens respons på behandlingen är viktiga delar att ta hänsyn till (Hedman et al., 2014).

Interventionen i denna studie består av en internetadministrerad psykologisk behandling baserad på kognitiv beteendeterapi utformas speciellt för perfektionism (Shafran et al., 2010). Målet med behandlingen är att lära sig att sätta mer realistiska och uppnåeliga mål, minska självkritik, öka självmedkänsla samt lära sig hantera ångest kopplad till perfektionism. Behandlingen kommer att sträcka sig över 5 veckor där deltagarna får stöd av behandlare med grundläggande utbildning i psykoterapi och psykologisk behandling.

 

De etiska riskerna med internetbaserad KBT anses inte vara större än vid traditionell KBT. Vägledd självhjälpbehandling via internet med e-poststöd kan därför antas vara ett bra alternativ. Utifrån den evidens som finns för flera format gällande behandling av denna patientgrupp görs bedömningen att vägledd självhjälpsbehandling via internet med e-poststöd kommer resultera i en etisk behandling och bidra till det allt mer växande forskningsområdet.

Syfte

Mot bakgrund av detta är det övergripande syftet med denna studie att minska symptom på perfektionism samt öka livskvalitet. Mer specifikt är syftet att undersöka om dessa utfallsmått kan påverkas genom kognitiva-beteendeterapeutiska interventioner. Resultatet i studien kan bidra till utvecklingen av effektiva psykologiska interventioner för perfektionism samt kliniska tillstånd förknippade med perfektionism.

Projektets preliminära frågeställningar

 1. Kan en Internetadministrerad KBT-behandling för personer med klinisk perfektionism a) minska symptom på perfektionism, b) minska symptom på andra kliniska tillstånd samt c) öka livskvalité?
 2. Vilka psykologiska processer och variabler möjliggör eventuell effekt av en Internetadministrerad KBT-behandling för perfektionism?
 3. Kan symptom på andra kliniska tillstånd vara predicerande för eventuell effekt av en internetadministrerad KBT-behandling för perfektionism?

Behandlingen

Behandlingsprogrammet, som administreras via internet, består av nio på varandra följande moduler. Deltagaren arbetar vardera vecka med en till två moduler och får kontinuerligt feedback från sin behandlare. Följande moduler kommer att administreras:

 • * Psykoedukation kring perfektionism
 • * Datainsamling kring de egna onda cirklarna
 • * Beteendeexperiment
 • * Arbete med kognitioner
 • * Färdighetsträning
 • * Arbete med självkritik
 • * Arbete med självvärdering
 • * Exponering med responsprevention
 • * Vidmakthållandeplan

 

Varje modul är jämförbar med en behandlingssession och innehåller diverse hemuppgifter som deltagaren ska göra. Efter att hemuppgifterna kommit behandlaren tillhanda får deltagaren feedback via e-post. Deltagarna kommer också ha möjlighet att, utöver inlämnandet av hemuppgifter, kontakta sin behandlare med frågor kring modulerna och hemuppgifterna. 

Om studien

Har du höga krav på dig själv? Tenderar du att vara självkritisk oavsett prestation? Har du en stark rädsla för att göra fel? Kanske undviker du situationer där du måste prestera på grund av rädsla för att misslyckas? Eller lägger du ned mycket tid på organisering av det du tar dig för?

Om svaret på någon av dessa frågor är ja, kan forskningsstudien Devin vara något för dig. Devin är en psykologisk behandling som med kognitiv beteendeterapi (KBT) hoppas kunna hjälpa dig som upplever att du lider av perfektionism. Behandlingen utförs via internet under 8 veckor där du har veckovis kontakt med behandlare via e-post. Behandlingen kommer att pågå under våren 2016 och är helt kostnadsfri.

Vi söker dig som…

 • …upplever perfektionismrelaterade besvär, till exempel:
  • stark rädsla för att göra fel
  • orimligt höga krav på dig själv
  • tvivlar på att du utfört saker på ett korrekt sätt
  • lägger ned mycket tid på organisering och planering
  • undviker situationer på grund av rädsla för misslyckande
  • strävar efter att utföra uppgifter perfekt även om situationen inte kräver detta
 • …är minst 18 år
 • …talar och förstår svenska
 • … inte är gravid
 • …inte uppfyller kriterierna för anorexia nervosa
 • …inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal

Referenser

Egan, S., van Noort, E., Chee, A., Kane, R., Hoiles, K., Shafran, R., & Wade, T. (2014). A randomised controlled trial of face to face versus pure online self-help cognitive behavioural treatment for perfectionism. Behaviour Research and Therapy 63, 107-113

Egan, S., Wade, T., & Shafran, R.  (2011). Perfection as a transdiagnostic process: a clinical review. Clinical psychology review, 31, 203-212

Handley, A. K., Egan, S. J., Kane, R. T., & Rees, C. S. (2014). A randomised controlled trial of group cognitive behaviour therapy for perfectionism. Behaviour Research and Therapy (under review).

Hedman, E., Carlbring, P., Ljótsson, B., & Andersson, G. (2014). Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.

Ljótsson, B., Falk, L., Vesterlund, A. W., Hedman, E., Lindfors, P., Rück, C., Hursti, T., et al. (2010). Internet-delivered exposure and mindfulness based therapy for irritable bowel syndrome–a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 48(6), 531–9.

Riley, C., Lee, M., Cooper, Z., Fairburn, C., & Shafran, R. (2007). A randomised controlled trial of cognitive-behaviour therapy for clinical perfectionism: a preliminary study. Behaviour Research and Therapy, 45,, 2221-2231.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Internet-based cognitive—behavior therapy for procrastination: A randomized controlled trial. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 83(4), 808-824.

Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. (2002). Clinical perfectionism: a cognitive-behaoiural analysis. Behaviour research and therapy, , 40, 773-791

Shafran, R., Egan, S., & Wade, T. (2010). Overcoming perfectionism: A self-help guide using cognitive behavioural techniques. London, England: Constable & Robinson.

Pleva, J., & Wade, T. D. (2006). Guided self-help versus pure self-help for perfectionism: a randomised controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 45, 849-861.

Pychyl, T. A., & Flett, G. L. (2012). Procrastination and self-regulatory failure: An introduction to the special issue. Journal Of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 203-212.