2015/01/04

Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) – en metod för att hjälpa anhöriga till missbrukare

Av Per Carlbring

Familjemedlemmar och anhöriga till missbrukare är ofta utsatta för negativa konsekvenser av den missbrukandes beteenden. Detta kan vara våld, stöld, verbal aggression, skamkänslor och en försämrad familjesammanhållning. I traditionella missbruksprogram (ex. 12-stegsprogram) har familj och anhöriginterventioner ingått som stöd för familjer och anhöriga men dessa program har haft svårt att motivera ovilliga missbrukare till att söka vård om missbrukaren inte velat. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är en beteendeterapi för anhöriga och familjemedlemmar till missbrukare som inte vill söka behandling och som syftar till att få den missbrukande att söka behandling. Forskning har visat att CRAFT är en effektiv behandling för att få vägrande familjemedlemmar att söka vård, men även att livsvillkoren förbättras för anhöriga och familjemedlemmar och minskar missbrukarens missbruk. Inom missbruksbehandling har mycket av behandlingen och anhörigstöd getts i gruppformat mycket tack vare att det är behändigt och har en relativt låg kostnad och flertalet studier har visat att det inte finns några skillnader mellan behandlingsutfallet mellan grupp eller individuell behandling. Hur påverkas då CRAFT om det ges i grupp som en gruppbehandling eller individuellt som självhjälp? I artikeln Community reinforcement and Family Training: A pilot comparison of group and self-directed delivery tar sig författarna an frågan.

Metod

40 deltagare slumpades i till att få antingen få CRAFT i grupp eller att få självhjälp-CRAFT. Samtliga deltagare fick CRAFT self-help book (Meyers & Wolfe, 2004). Deltagarna i gruppbehandlingen fick 12 sessioners gruppbehandling där man utgick ifrån boken i terapin och varje vecka gick man igenom nytt innehåll eller nya färdigheter och övade samt hade gruppdiskussioner. De deltagare som fick självhjälp fick ett introduktionsmöte där CRAFT och boken gicks igenom. Samtliga deltagare i bägge grupperna fick gratis missbruksvård för sina anhöriga under studien. Man följde upp studien efter tre och sex månader.

Resultat

60 % av de missbrukarna som hade en anhörig som fick gruppbehandling sökte behandling (av de anhöriga som genomförde hela gruppbehandlingen sökte 71 % behandling) och 40 % av missbrukarna som hade en anhörig som fick självhjälp sökte behandling. Efter 6 månader gick 20 av de missbrukande i behandling. Bägge grupperna rapporterade förbättringar i familjesammanhållning och konflikter, vilket stämmer överens med tidigare studier av CRAFT.

Diskussion

CRAFT har visat sig vara kostnadseffektivt både som gruppbehandling och som självhjälp och studien visar på en trend att CRAFT i gruppformat har en något högre förmåga att få motvilliga missbrukare att söka behandling. Studien visar även att CRAFT när det ges som självhjälp är effektivare än traditionella behandlingar på att få missbrukare att söka behandling, då 40 % av de missbrukande sökte hjälp mot 17 – 30 % i traditionella behandlingar och interventioner.

Slutsats

När den missbrukande inte vill söka behandling för sitt missbruk så kan CRAFT vara effektiv och studien visar att CRAFT är effektivt som självhjälp men att tycks finnas en ännu högre vinst i att administrera CRAFT som en gruppbehandling.

Referens
Manuel, J. K., Austin, J. L., Miller, W. R., McCrady, B. S., Tonigan, J. S., Meyers, R. J., et al. (2012). Community reinforcment and family training: A pilot comparison of group and self-directed delivery. Journal of substance abuse treatment, 43, 129-136