2013/01/31

Hur tittar aktuell forskning på elevers delaktighet i skolan. En systematisk forskningsöversikt.

Av Stefan Billinger

Det här är en kort beskrivning av artikeln:

Maxwell, G., Alves, I.F., Granlund, M. (2012). Participation and environmental aspects in education and the ICF and the ICF-CY: Findings from a systematic literature review. Developmental Neurorehabilitation. 15(1): 63–78

Under vilka omständigheter blir elever i skolan verkligen delaktiga, engagerade i sin lärprocess och sin skolsituation, speciellt elever i svårigheter? Under vilka omständigheter får de verkligen möjlighet till att kunna uppleva sin situation begriplig och meningsfull och att de kan utöva en rimlig påverkan på sin situation. Det är frågor skolpersonal ställer sig i sin vardag. Som en del i en fortsatt kunskapsutveckling runt elevers delaktighet och omgivningsfaktorer, behöver vi bl.a. bra sätt att “fånga” delaktighet under olika omständigheter.

Hur ”tittar” aktuell forskning på elevers delaktighet i skolan? Forskarnas mål med studien som presenteras i artikeln, var att analysera hur begreppen delaktighet och omgivning har använts i aktuell forskning kopplat till skola (utbildning).

I denna artikel utgår forskarna från ett ICF/ICF-CY perspektiv. Inom International Classification of Functioning, Disability and Health. Version for children and youth (ICF-CY) står begreppet delaktighet (participation) för engagemang i en livssituation (involvement in a life situation). Relationen mellan delaktighet och omgivningsfaktorer är central. Omgivningsfaktorer kan vara främjande och underlättade för ett fungerande men också hindrande. Omgivningsfaktorer beskrivs utgöras av ”den fysiska, sociala och attitydmässiga kontext/miljö där individer lever och verkar” (Pless & Granlund, 2011, s. 24).

I artikeln beskrivs en modell, ett ”frekvens och intensitet spektrum av delaktighet”. Modellen grundas på fem centrala komponenter gällande dimensioner av omgivningen: Availability (ung. de faktiska möjligheterna till engagemang i situationen), Accessibility (ung. de upplevda möjligheterna till engagemang), Affordability (ung. om insatsen är värt det engagemanget ger), Accommodability (ung. om situationen är, eller kan anpassas) Acceptability (ung. individens acceptans av situationen och andras acceptans av individen i situationen).

Availability och Accessibility beskrivs åt den mer sociala änden av spektrat, och Accommodability och Acceptability beskrivs åt den andra mer psykologiska ändan.

I artikeln presenteras 23 studier som uppfyllde de inklusionskriterier som satts upp inom studien. Dessa studier beskrivs utifrån hur de empiriskt och teoretiskt relaterar till de fem komponenterna ovan och inom spektra mellan de två ändarna.

Forskarna drar slutsatsen att forskningens ”tittande” på elevers delaktighet i skolan utvecklas mot ett mer holistiskt synsätt. Detta även då bara 4 av 11 empiriska studier uppvisade ett fullt ut balanserat sätt att teoretisera och operationalisera delaktighet utifrån alla fem komponenter.

Referens: Pless, M., & Granlund, M. (2011). Handbok i att använda ICF och ICF-CY. Lund: Studentlitteratur.

I mitt praktiska arbete som skolpsykolog och klinisk psykolog ser jag det som viktigt att följa hur kunskapen preciseras runt kontextuella faktorer i omgivningen som främjar hur vissa individer i vissa situationer kan förstå betydelser i symboliskt/bildligt språk. Kunskapen är viktigt för att bättre kunna anpassa utbildningsinsatser och psykologiska insatser för dessa individer.

Handbok i att använda ICF och ICF-CY

Stefan Billinger

Leg psykolog/leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi och Specialist i Pedagogisk psykologi

PhD student in disability research