2013/01/27

Internetbaserad KBT i kombination med ”cognitive bias modification” – blir resultatet bättre?

Av Per Carlbring

Social fobi är ett av de vanligaste ångestsyndromen med 7-13% i livstidsprevalens. Studier har visat att personer med social fobi tenderar att fokusera uppmärksamheten på socialt hotfulla stimuli. Cognitive bias modification (CBM) är en datoriserad behandlingsmetod som syftar till att öka flexibiliteten i uppmärksamheten.

Ett tidigare examensarbete jämförde olika typer av CBM och fann en tendens att negativt riktad var CBM mest effektivt. Föreliggande behandlingsstudie ämnade replikera den tidigare studien med ett större antal deltagare samt att undersöka dess kombinationseffekter med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT).

Deltagarna anmälde intresse via studiens hemsida, genomförde självskattningsformulär samt telefonadministrerade intervjuer. Totalt 133 deltagare randomiserades in i två grupper, en som fick negativt riktad CBM och en som fick oriktad CBM, båda grupperna gavs även iKBT.

De statistiska analyserna visade avsevärda effekter (d=1,51 samt d=1,43) men ingen signifikant skillnad mellan grupperna i det primära utfallsmåttet (d=0,19). Samtliga utfallsmått var signifikanta över tid vid eftermätning jämfört med förmätning. Inga utfallsmått förutom de gällande depression visade en signifikant interaktionseffekt mellan grupperna.

Tendenserna från  tidigare examensuppsats stod sig därmed inte med en högre statistisk power. Slutsatsen var att CBM  med negativ riktning inte fungerade bättre än oriktad CBM. Däremot är de höga effekterna efter behandlingen lovande för kombinationsbehandling av CBM och iKBT.

Ovanstående är hämtat från denna psykologexamens uppsats:
Hasselrot, J., & Sund, E. (2012). Behandling av social fobi med negativt riktad CBM kombinerat med iKBT. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]