Publicerades

Studien visar på hur man kan behandla sömnlöshet hos äldre med KBT. Sömnlöshet kan enligt artikeln ge negativa effekter på livskvalitet, humör, energi och kan t.o.m. vara en riskfaktor för depression. Den vanligaste behandlingsformen för sömnlöshet är medicinering, vilket dels… Läs mer!

Publicerades

Ingen kan ha undgått att man på goda grunder kan dela upp mänskligheten i morgonmänniskor och kvällsmänniskor, men vad som säkert förvånar är hur mycket som korrelerar med ens dygnsrytm. Man har i tidigare forskningen funnit att kvällsmänniskor i större… Läs mer!

Publicerades

I en kommande artikel i the Journal of epidemiology and community health med titeln “Changes in suicide rates following media reports on celebrity suicide: a meta-analysis” slår man fast det tidigare fyndet att medias rapportering kring kändisars självmord ökar förekomsten… Läs mer!

Publicerades

Undersökningar visar att insomni är ett vanligt problem i allmänbefolkningen; medan cirka en tredjedel rapporterar sömnbesvär uppfyller 6 % diagnostiska kriterier för insomni. Insomni som diagnos innebär att den drabbade har haft långvariga problem med att somna på kvällen, långa… Läs mer!

Publicerades

Kognitiva beteendeterapier (KBT) är en uppsättning behandlingar utifrån ett brett teoribygge. Jag tänkte att det vore intressant att dyka något djupare inom en av dessa behandlingar, nämligen Schematerapin. Poul Perris, tidigare frontman i The Facer (se musikvideon på Youtube), numera… Läs mer!

Publicerades

Ibland är man intresserad av frågor där svaren kan vara känsliga. Ett sätt är att skicka ut en enkät och utlova total anonymitet. Det är dock långt i från alla som litar på dessa utfästelser. Ett nytt sätt, kallat Crosswise… Läs mer!

Publicerades

Ibland finns det oärliga forskare som faktiskt hittar på resultat. Ett exempel är en forskare i socialpsykologi från Holland som i minst 30 vetenskapliga artiklar hittat på experiment som aldrig genomförts. Sen har han låtit sina studenter analysera de fabricerade… Läs mer!

Publicerades

Idag lägger Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fram den näst sista versionen av en rapport. Rapporten, som snart kommer ut i officiell version, är en genomgång av Svensk beroendeforskning gjord av oberoende internationella experter. Man har gått grundligt tillväga och identifierat 322 svenska… Läs mer!