Publicerades

Ungefär 70 % av Sveriges befolkning spelar om pengar. Från att ha varit förbjudet fram tills i slutet på 1800-talet har spelandet blivit en mångmiljardindustri där du kan spela dygnet runt, året om, på nästan vad som helst, var du… Läs mer!

Publicerades

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. Vid Stockholms universitet genomförs nu en enkätundersökning. Den syftar till att fånga personers upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum… Läs mer!

Publicerades

Skam är en väldigt kraftfull och självmedveten emotion kopplad till intensiva känslor av värdelöshet och underlägsenhet. Men skammen besitter även den sociala funktionen av att reglera mänskligt beteende så att vi agerar efter önskvärda normer och kan interagera tillsammans i… Läs mer!

Publicerades

Prevalensstudier indikerar att 2-7% av den vuxna befolkningen uppfyller kriterierna för ADHD. Symtomen (hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet) leder ofta till psykosociala problem, relationsproblem, missbruk samt problem med arbetsprestation och att behålla arbeten. Dessutom finns en hög komorbiditet med andra psykiatriska… Läs mer!

Publicerades

Forskning på kognitiva beteendeterapier har historiskt tenderat att betona symptomminskning som det primära utfallet av intresse. Det har dock visat sig att skattning av psykiatriska symptom och negativa känslotillstånd inom psykologisk behandling inte ger en fullständig bild av klienters mentala… Läs mer!

Publicerades

Medveten närvaro används allt mer för patienter med psykos eller schizofreni. Det finns fortfarande lite forskning på området men flera studier har visat på positiva effekter av medveten närvaro för denna patientgrupp. Syftet med denna studie var därför att göra… Läs mer!