Publicerades

Prevalensstudier indikerar att 2-7% av den vuxna befolkningen uppfyller kriterierna för ADHD. Symtomen (hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet) leder ofta till psykosociala problem, relationsproblem, missbruk samt problem med arbetsprestation och att behålla arbeten. Dessutom finns en hög komorbiditet med andra psykiatriska… Läs mer!

Publicerades

Forskning på kognitiva beteendeterapier har historiskt tenderat att betona symptomminskning som det primära utfallet av intresse. Det har dock visat sig att skattning av psykiatriska symptom och negativa känslotillstånd inom psykologisk behandling inte ger en fullständig bild av klienters mentala… Läs mer!

Publicerades

Medveten närvaro används allt mer för patienter med psykos eller schizofreni. Det finns fortfarande lite forskning på området men flera studier har visat på positiva effekter av medveten närvaro för denna patientgrupp. Syftet med denna studie var därför att göra… Läs mer!

Publicerades

Att gå i psykoterapi kan ha många fördelar. Tyvärr är det så många som en av fem som väljer att hoppa av behandlingen i förtid. I artikeln A Treatment by Disorder Meta-Analysis of Dropout from Psychotherapy presenteras en metastudie med… Läs mer!

Publicerades

Familjemedlemmar och anhöriga till missbrukare är ofta utsatta för negativa konsekvenser av den missbrukandes beteenden. Detta kan vara våld, stöld, verbal aggression, skamkänslor och en försämrad familjesammanhållning. I traditionella missbruksprogram (ex. 12-stegsprogram) har familj och anhöriginterventioner ingått som stöd för… Läs mer!

Publicerades

I artikeln Functional analytic psychotherapy: A behavioral relational approach to treatment (2014) beskriver Tsai, Yard och Kohlenberg de metodologiska grunderna för det psykoterapeutiska förhållningssätt som kallas för Functional analytic psychoterapy (FAP). Till skillnad från en vanlig fördom om behavioristisk terapi… Läs mer!

Publicerades

Borderline personlighetsstörning (BPD), posttraumatisk stress (PTSD), och suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende är vanliga samsjukliga förekommande problem. Bland personer med BPD, så förekommer PTSD i ca 30 % av fallen och 50 % i kliniska populationer. Fler än 70 % av… Läs mer!