Publicerades

Nu finns den svenska översättningen av ”psykiatribibleln” DSM-5 tillgänglig via: http://www.pilgrimpress.se/produkt/mini-d-5/ Den har 410 sidor och kostar 570 kronor. Skillnaderna mot DSM-IV är inte betydande, men inom vissa områden har tydliga ändringar gjorts. TIPS! Läs mer om nya DSM-5 i vårt… Läs mer!

Publicerades

Det är över fem år sedan man i en meta-analys sammanfattade forskningsläget för beteendeaktivering som behandlingsåtgärd vid depression. En nyligen publicerad meta-analys avsåg sammanfatta rådande slutsatser/ställningstaganden för denna behandlingsimplikation. Detta har man gjort genom att presentera en systematisk genomgång av… Läs mer!

Publicerades

Professor Michelle Craske från UCLA, ett välbekant namn inom forskning kring KBT, besökte i slutet av oktober Karolinska Institutet för att hålla ett föredrag om aktuella strategier och mekanismer inom exponeringsterapi. Exponeringsövningar används vanligtvis vid behandling av fobier eller andra… Läs mer!

Publicerades

Det är idag ett avgörande folkhälsomål att minska sjuklighet och dödlighet som associeras med att vara överviktig. Syftet med den förevarande forskningsstudien var att testa effekten av en mycket komprimerad psykologisk intervention (en självhjälpsenkät) som kan användas som ett komplement… Läs mer!

Publicerades

Nyligen publicerades en randomiserad kontrollerad behandlinggstudie. Författarna Cooper och Fairburn inleder med att berätta om avsaknaden av fungerande behandlingar för fetma om man tittar på vidmakthållande av viktnedgångar. De funderar över om framsteg inom fältet för ätstörningar och behandling av dessa… Läs mer!

Publicerades

I och med nya DSM-5 inkluderas för första gången så kallade beteendeberoenden officiellt i manualen. Det handlar främst om spelberoende men även datorspelsberoende (internet gaming disorder) finns med i manualen för första gången. Datorspelsberoende är dock än så länge inte en… Läs mer!

Publicerades

Jag träffar Katarina Blom en varm dag i slutet på juni. Det är visserligen inte bara ett stundande månadsskifte som väntar runt knuten. Katarina har nämligen just lämnat in den slutgiltiga, reviderade versionen av den bok hon och journalisten Sara… Läs mer!