Publicerades

Vill du mäta potentiellt farliga körbeteenden som orsakas av ångest? Per Carlbring har nyligen gjort en svensk översättning av Driving Behavior Survey (DBS) vilken har godkänts av författaren. Användningen är fri och utan kostnader [Ladda ner!]. Clapp med kollegor utvecklade… Läs mer!

Publicerades

Keefe med kollegor har precis publicerat en så kallad metaanalys över RTC-studier med fokus på psykodynamisk terapeutisk behandling av ångeststörningar jämfört med kontrollgrupper, samt andra aktiva behandlingsmetoder i en vuxen population. KBT och psykofarmaka är erkända behandlingar för ångeststörningar, men är… Läs mer!

Publicerades

Alla människor skjuter ibland upp saker som de borde göra. För de flesta individer leder detta dock sällan till problem eftersom vi förr eller senare skrider till verket. För en del personer kan det däremot utvecklas till ett mer varaktigt… Läs mer!

Publicerades

Avhopp från psykoterapi är ett vittomfattande klinisk problem även om det råder viss oenighet bland forskare både kring dess mer exakta omfattning och om dess definition. Sammantaget talar dock forskningen om en avhoppsfrekvens på mellan 30% och 50%. Avhopp inträffar… Läs mer!

Publicerades

Negativa effekter av psykologisk behandling är ett outforskat område. Generellt sett har forskning kring effekter av psykologisk behandling fokuserat långt mer på det positiva än det som skulle kunna vara negativt. Vanliga forskningsteman är t.ex. huruvida en behandling kan sägas… Läs mer!

Publicerades

Hälsoångest – diagnos och epidemiologi Oro för hälsan är något som alla känner då och då och fyller för det mesta en viktig och hälsofrämjande funktion. När oron inte står i proportion till risken att bli sjuk den kvarstår trots… Läs mer!

Publicerades

En av de mer långdragna debatterna inom psykoterapiforskningen rör huruvida olika terapiformer uppvisar lika god effekt (Exempelvis Baardseth et al., 2013; Budd & Hughes, 2009; Luborsky et al., 2002) eller om vissa har större effekt än andra (exempelvis Bisson et… Läs mer!