2012/04/13

Platsen för första panikattacken viktig för utvecklandet av agorafobi

Av Per Carlbring

Platsen där man fick sin första panikattack tycks ha samband med om man senare även utvecklar agorafobi. Denna slutsats har forskaren Hara och medarbetare dragit efter att ha undersökt 830 patienter med paniksyndrom. Personerna i denna japanska studie delades in i fem grupper baserat på platsen för deras första panikattack. De fem paniksituationerna var 1) hemma i bostaden, 2) på jobbet eller i skolan, 3) under bilkörning, 4) åka kollektivtrafik eller 5) övriga situationer.

Man kom fram till att det mellan dessa fem kategorier fanns signifikanta skillnader rörande sju variabler: könsfördelning, alkohol, rökning, svårighetsgrad, nedstämdhet, förekomsten av agorafobi och graden av undvikande. Dessutom såg man att fyra paniksymtom tydligt stack ut (svettning, bröstsmärta, yrsel och rädsla för att dö).

Personerna som hade haft sin första panikattack när de körde bil eller åkte kollektivtrafik utvecklade agorafobi i högre grad än övriga. Ett annat fynd var att för de patienter som hade utvecklat agorafobi så var det undergruppen som hade haft sin första panikattack i hemmet som hade mest dödsskräck och led mest under sin första attack.

Författarna drar slutsatsen att de kliniska tecknen hos patienter med paniksyndrom kan variera beroende på platsen för den första panikattacken. Det ska bli spännande att läsa hela artikeln när den väl kommer ut, nu finns den nämligen endast som ett abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22494552

Vidare läsning: