2014/07/19

Resultatet från ny Svensk studie om Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Av Per Carlbring

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett relativt vanligt ångesttillstånd som drabbar mellan 5,6-8,3% av befolkningen någon gång i livet. PTSD medför många långsiktiga negativa konsekvenser och det är viktigt att kunna erbjuda effektiv behandling för tillståndet. Det är vanligt att människor som lider av PTSD inte söker hjälp eller får tillgång till effektiv behandling. Därför är det viktigt att PTSD-behandling kan tillhandahållas i olika format. Idag finns etablerad behandling för PTSD, däribland kognitiv beteendeterapi (KBT), som oftast innebär att en klient och en behandlare träffas, t ex i ett terapirum. KBT via Internet för personer med PTSD-symptom har dock också visat lovande resultat, särskilt om behandlingen tillhandahålls med stöd från behandlare. Stödet kan exempelvis ges via telefon eller i skrift och fysiska träffar är inte nödvändiga. Flera studier har undersökt behandlingseffekten av KBT via internet för personer som har PTSD-symptom men som inte uppfyller PTSD- diagnos. Endast två studier har undersökt effekten för personer som uppfyller alla diagnoskriterier, vilket även denna studie syftar till. Studien som presenteras här ämnade undersöka effekter av internetlevererad KBT på i första hand PTSD-symptom (återupplevande-, överspändhets- och undvikandesymptom) men också på ångest, depression och livskvalitet hos personer som uppfyller PTSD-diagnos, i jämförelse med en kontrollgrupp.

Sammanlagt deltog 62 individer i studien, där hälften randomiserades till behandling och andra hälften till en aktiv kontrollgrupp. Samtliga deltagare genomförde via telefon en omfattande diagnostisk intervju och konstaterades uppfylla diagnoskriterierna för kronisk PTSD. Utfallsmåtten omfattade utöver den diagnostiska intervjun även självskattningsformulär för PTSD-symptom, depression, ångest och livskvalitet. Ett kliniskt förbättringsmått användes också för att mäta förändring efter behandling och vid ettårsuppföljning. Behandlingen sattes samman av KBT-interventioner som i forskning har visats fungera väl i behandling av PTSD, med huvudfokus på exponering. Behandlingen pågick under åtta veckor och tillhandahölls i ett textbaserat självhjälpsformat där deltagarna hade regelbunden skriftlig kontakt med terapeut som erbjöd stöttning, uppmuntran och feedback på hemuppgifter. Kontrollgruppen hade kontakt med en representant för forskargruppen som tillhandahöll frågor om generellt mående, stress och sömn.

Behandlingsgruppen uppvisade signifikanta effekter på samtliga självskattningsformulär i relation till kontrollgruppen. Det var också signifikant färre i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen som uppfyllde diagnoskriterierna efter behandling. Gällande behandlingsrespons samt klinisk förbättring visades också signifikanta skillnader till behandlingsgruppens fördel. Vid ettårsuppföljningen kvarstod resultaten till stor del, vilket indikerar att behandlingseffekten verkar stå sig över tid.

Även om de positiva resultaten för behandlingen i denna studie indikerar att internetlevererad KBT är en effektiv behandlingsform för PTSD, bör det understrykas att en ansenlig del (45%) av kontrollgruppen inte heller längre uppfyllde kriterierna för PTSD vid eftermätningen. Deltagarna i kontrollgruppen uppvisade också förändring på självskattningsformulär i relativt hög utsträckning. Möjligtvis kan dessa resultat förklaras av att kontrollgruppen inte befann sig i en passiv väntelista utan hade löpande kontakt med forskargruppen, att de genomgick telefonintervjuer före och efter behandling och möjligen spontanförbättrades av vetskapen om att de skulle få behandling. Terapeutstöd har visats vara viktigt i flera studier, och stödet i denna behandling liknar tidigare studier såväl gällande mängd terapeutstöd som effektstorlekar. Terapeutstöd visar sig även i denna studie vara en sannolikt viktig bidragande faktor till positiv förändring. Sammanfattningsvis kan konstateras att internetleverad KBT för PTSD är en lovande metod och att föreliggande studie utökar stödet och kunskapen inom detta område.

Läs studien i sin helhet:
Ivarsson, D., Blom, M., Hesser, H., Carlbring, P., Enderby, P., Nordberg, R., & Andersson, G. (2014). Guided Internet-delivered cognitive behaviour therapy for post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 1, 33-40. doi: 10.1016/j.invent.2014.03.002