2014/10/08

Webbehandlingar för depression: evidens, användarvänlighet och tillgänglighet

Av Per Carlbring

Trots att depression är en av världens vanligaste sjukdomar så är det långt ifrån alla som får den vård de behöver. Begränsade resurser, avsaknad av kvalificerad personal samt stigman kring sjukdomen är några barriärer för behandling. Behandling via internet kan vara ett sätt att ta sig an dessa barriäer. I artikeln Web-Based Intervention Programs for Depression: A Scoping Review and Evaluation tar författarna sig an följande frågor:

 

  1. Vilka webbaserade behandlingar med interaktiva komponenter finns det för depression?
  2. Vad innehåller programmen och hur är deras användbarhet?
  3. Vad finns det för stöd i forskningen för respektive program?

 

Metod

Två granskare använde sökmotorer för att hitta webbaserade interventioner för depression (längre ner på denna sida hittar du söktermerna de använde). Totalt hittade de 32 program (endast på engelska). Dessa utvärderades på en 28-gradig skala utifrån tillgänglighet, användbarhet, support samt evidens. Du hittar en utförligare beskrivning av inklusionskriterierna här. Programmen sorterades in som antingen evidensbaserade eller icke-evidensbaserade beroende på om de utvärderats i minst en randomiserad kontrollerad studie.

 

Inklusionskriterierna för programmen var att de:

  1. Skulle rikta sig mot depression
  2. Skulle vara interaktiva (d v s inte bara vara psykoedukation)
  3. Skulle finnas på internet
  4. Var på engelska

 

Reslutat

Kognitiv beteendeterapi var helt klart den vanligaste inriktiningen bland de 32 program som man identifierade. De flesta program (30 st) var riktade mot en mer generell population så som “ungdomar” eller “vuxna”. När det gäller interaktiva komponenter så bestod dessa främst av humörsregistreringar, substiut till hemuppgiftsformulär samt aktivitetsregistrering och målsättning. Endast 12 av de 32 program som identifierades hade utvärderats i minst en RCT. Här kan du ladda hem hela listan över de program som utvärderades.

 

Inget av programmen innehöll någon forma av stöd från andra deltagare och endast åtta program erbjöd någon form av stödkontakt. Sjutton av programmen lät deltagarna svara på någon form av depressionsskattning (PHQ-9,BDI etc.). Deltagarens svar användes sedan för att tillhandahålla feedback kring dennes utveckling genom programmet. Utöver sådana tillägg så kunde programmen innehålla tillägg så som mejlpåminnelser, kalender-synkning och anteckningsstöd. Majoriteten av programmen innehöll minst tre sådana typer av tillägg.

 

De program som var mest tillgängliga samt var gratis och hade forskningsstöd var E Couch, MoodGYM, och This Way Up (självhjälpskurs mot oro och nedstämdhet).

 

Slutsats

Författarna konstaterar att det finns en hel del interaktiva program som behandlar depression. De uppger dock att det bör komma program som kan erbjuda fler språk. Vidare så finns det idag många hinder kring registrering (programmen kräver inloggningskoder, godkännande av vårdgivare etc.) samt att få av dem erbjuder någon form av gratis testversion. Främst så poängterar de att det saknas mer nishade program och uppmanar därför framtida program att just bli bättre på att fokusera på specifika grupper snarare än att vara generella.

 

Artikeln är ett utmärkt sätt att snabbt få koll på vilka komponenter som är viktiga vid webbaserade behandlingar samt vilka program som har mest stöd. Jag tycker också att artikeln ger oss som arbetar med webbaserade stöd en bra hint om vad nuvarande program saknar och vad framtida program bör fokusera på. Rekommenderar verkligen att du klickar dig vidare till artikeln och scrollar igenom de tabeller som finns i den.

 

Referens

Renton T, Tang H, Ennis N, Cusimano MD, Bhalerao S, Schweizer TA, Topolovec-Vranic J

Web-Based Intervention Programs for Depression: A Scoping Review and Evaluation

J Med Internet Res 2014;16(9):e209

 

Är du psykolog och vill delta i mitt exjobb där vi utvärderar ett mobilstöd för KBT-behandling? Klicka då här!