2012/09/05

Datorspelande avslöjar beteendestörningar hos barn

Av Philip Lindner

Tidigare forskning har visat att en stor andel av alla allvarliga brott begås av individer (främst män) som uppvisar så kallat antisocialt beteende redan som barn. Trotssyndrom (eng: Oppositional Defiant Disorder, ODD) är en relativt vanlig diagnos som kännetecknas av att barnet lätt och ofta tappar besinningen, vägrar att underkasta sig regler och normer, bråkar med vuxna och andra barn, med mera. Uppförandestörning (eng: Conduct Disorder, CD) benämner ett tillstånd av allvarligare antisocialt beteende, med symptom som hot, fysiskt våld, skadegörelse, stöld, aggression och andra brott mot lagar, regler och normer. En stor majoritet av dem som senare döms för våldsbrott uppfyllde kriterierna för uppförandestörning och/eller trotssyndrom som barn. Att kunna identifiera barn i riskzonen för framtida kriminalitet är därför av yttersta vikt.

Detta görs idag med hjälp av skattningsskalor och diagnosmanualer. Objektiva mått har dock efterfrågats. Pierce med kolleger (se källa nedan) har tagit fasta på det faktum att barn med dessa beteendestörningar (ODD och CD) per definition gärna bryter mot regler – och har utifrån detta utvecklat ett (väldigt) enkelt datorspel avsett att mäta just regelöverträdelse. I en pilotstudie lät de 13 barn med diagnostiserad ODD eller CD, samt 13 friska barn, spela ett spel där instruktionerna (reglerna) inte överensstämde med de faktiska villkoren för att få poäng, vilket barnen kunde upptäcka genom att bryta mot reglerna. Barnen instruerades att vänta 5 sekunder mellan varje poänggivande knapptryck och fick därefter spela ensamma i 5 minuter. Under denna period var det alltså möjligt att strunta i att vänta 5 sekunder. Fler regelöverträdelse gav fler poäng.

Resultaten visade på en signifikant skillnad i antal regelöverträdelser mellan barnen med ODD/CD och de friska barnen. Hela 82,7% av barnen kunde korrekt klassificeras utifrån sina resultat. Studiens begränsningar till trots är detta ett lovande rön med stor klinisk potential.

PHILIP LINDNER
psykologkandidat och forskningsassistent

Pierce, J.S., Hostutler, C. & Watson, T.S. (2012) A pilot study using a computer-based rule following task to distinguish adolescents with and without a behavior disorder. Computers in Human Behavior, 28:1103-1108. doi: 10.1016/j.chb.2012.01.017.