2012/09/27

Depressionsbehandling via smartphone gav goda effekter

Av KienHoaLy

Smartphones har blivit ett användbart redskap inom flertalet områden i det dagliga livet, liksom i främjandet av hälsa, via exempelvis mobilapplikationer (Tufano & Karras, 2005). Forskningsfältet kring mobiltelefoni och psykisk hälsa är nytt, men flertalet studier pågår för att utveckla området (Proudfoot et al., 2010). Många av dessa studier visar på goda resultat , men bör tolkas med viss försiktighet då de varit pilotstudier med få deltagare. Dock sammanfattar Morris et al. (2010) att studierna är lovande och visar på möjligheten att leverera psykoterapi på ett nytt och ickestigmatiserande sätt.

Under våren har smartphone-applikationen Viary testats som ett verktyg i behandling av depression i en större randomiserad, kontrollerad studie vid Linköpings universitet. I studien utvärderades Viary i en åtta veckor lång vägledd självhjälpsbehandling för personer med subklinisk och egentlig depression. Viary användes som ett stöd för att beteendeaktivera användarna. Behandlingen med Viary jämfördes mot en aktiv kontrollgrupp, även den en smartphone-applikation, men baserad på mindfulness.

Resultaten visade att båda behandlingarna gav god effekt, för Viarygruppen d = 1.94 och för mindfulnessgruppen d = 1.19, mätt med huvudutfallsmåttet BDI-II. Signifikanta interaktionseffekter av behandling och tid uppvisades då de deltagarna som tillhörde den halvan som var mest deprimerade (PHQ-9 > 13) analyserades för sig: F(1, 34) = 4,478, p < .05. Effektstorleken för mellangruppsskillnaden var d = .78. Efter behandlingen uppfyllde 73.5 % av deltagarna i Viarygruppen inte längre diagnosen egentlig depression, enligt M.I.N.I. För mindfulnessgruppen var den siffran 53.1 %.

Mig veterligen har det aldrig tidigare genomförts en randomiserad kontrollerad studie på behandling av personer med depression via smartphone, men jag hoppas såklart att fler forskare upptäcker det här spännande nya fältet. Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten är jämförbara med traditionell KBT för depression, såväl face-to-face som internetadministrerad.

Studieprotokollet publicerades i tidsskriften Trials Journal tidigare i våras (Ly et al., 2012a), och vi har precis påbörjat en fyramånadersuppföljning för att se om resultaten håller i sig över tid. Tillsammans med uppföljningsstudien kommer vi att samla in hälsoekonomisk data för en studie på kostnadseffektivitet. Nyligen publicerades också en case study på prototypen till Viary i Springer Plus (Ly et al., 2012b).

 

Ly, K.H., Carlbring, P., & Andersson, G. (2012a). Behavioral activation-based guided self-help treatment administered through a smartphone application: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2012 13:62.

Ly, K.H., Dahl, J., Carlbring, P., & Andersson, G. (2012b). Development and initial evaluation of a smartphone application based on acceptance and commitment therapy. SpringerPlus 2012, 1:11 

Morris, M.E., Kathawala, Q., Leen, T.K., Gorenstein, E.E., Guilak, F., Labhard, M., et al. (2010). Mobile therapy: Case study evaluations of a cell phone application for emotional self- awareness. Journal of Medical Internet Research, 12, e10.

Proudfoot, J., Klein, B., Andersson, G., Carlbring, P., Kyrios, M., et al. (2010). Guided CBT internet interventions: Specific issues in supporting clients with depression, anxiety and co-morbid conditions. In J. Bennett-Levy et al. (Eds.). The Oxford Guide to low intensity CBT interventions (pp. 253-264). Oxford: Oxford University Press.

Tufano, J. T., & Karras, B. T. (2005). Mobile eHealth interventions for obesity: A timely opportunity to leverage convergence trends. Journal of Medical Internet Research, 7, e58.