2012/11/21

En metaforberikad social kognition

Av Stefan Billinger

Det här är en kort beskrivning av artikeln:

Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological Bulletin. doi: 10.1037/a0020970

Forskarna utgår från tidigare forskning och teorier som definierar området social kognition som försöken att vetenskapligt förstå de kognitiva händelser som ligger bakom människors insatser att meningsfullt konstruera sig själva och den sociala världen.

En utgångspunkt för resonemangen i artikeln utgår från ett mer traditionellt schema perspektiv, att människor förlitar sig på schematisk kunskap om sociala stimuli för att selektivt tolka och göra social information begriplig. Också teorier om förkroppsligad kognition tas upp, teorier som antar att sociala begrepp delvis får sin betydelse via återkommande mönster av kroppsliga erfarenheter kopplade till begreppet. I artikeln föreslår forskarna att social kognitionsteori och forsking också kan och bör berikas av ett uttryckligt erkännande att metaforer är en unik kognitiv mekanism som formar sociala tankar och attityder.

I artikeln tar forskarna bl.a. upp resonemang runt skillnader mellan metaforer och scheman och skillnaden mellan metaforer och förkroppsligade simuleringar. Forskarna presenterar också strategin med alternerande källor (alternate soure strategy) som ett sätt att empiriskt studera om metaforer påverkar processandet av social information på sätt som skiljer sig från schematiska och förkroppsligade processer.

Bland mycket som forskarna tar upp som möjliga framtida forsningsinriktningar, tar de också upp om vad de ser som fördelarna med en metaforberikad social kognition. En metaforberikad social kognition erkänner metaforers signifikanta och unika roll i hur människor skapar mening i den sociala världen. Den gör oss vakna för möjligheten att när folk försöker göra många olika aspekter i deras dagliga liv begripliga, såsom deras känslor, politik, födelse och död, rättvisa, dygd, och livets gång, så använder de rutinmässigt metaforer för att förstå, dra slutsatser och fatta beslut. Forskarna lyfter också fram att ett metaforberikat perspektiv ger också möjligheten ett integrerande av forskning från flera håll, social psykologi, kognitiv psykologi och psykolingvistik.

I mitt praktiska arbete som skolpsykolog och klinisk psykolog ser jag det som viktigt att följa hur kunskapen preciseras runt kontextuella faktorer i omgivningen som främjar hur vissa individer i vissa situationer kan förstå betydelser i bildligt språk. Kunskapen är viktigt för att bättre kunna anpassa utbildningsinsatser och psykologiska insatser för dessa individer.

Stefan Billinger

Leg psykolog/leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi och Specialist i Pedagogisk psykologi

PhD student in disability research