2014/12/31

Integrering av PTSD behandling inom Dialektisk Beteendeterapi (DBT) för kvinnor med borderline personlighetsstörning, PTSD och självskadebeteende.

Av Per Carlbring

Borderline personlighetsstörning (BPD), posttraumatisk stress (PTSD), och suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende är vanliga samsjukliga förekommande problem. Bland personer med BPD, så förekommer PTSD i ca 30 % av fallen och 50 % i kliniska populationer. Fler än 70 % av BPD patienter rapporterar en historia av flera tillfällen och metoder för suicidalt och självskadebeteende och 60 % rapporterar flera självmordsförsök. Individer med både BPD och PTSD är en särskilt högriskgrupp, med andelen självmordsförsök två och fem gånger högre än individer med enbart BPD eller PTSD.

En av de rekommenderade behandlingarna för BPD är DBT och för PTSD Prolonged Exposure (PE). I artikeln A pilot randomized controlled trial of Dialectical Behavior Therapy with and without the Dialectical Behavior Therapy Prolonged Exposure protocol for suicidal and self-injuring women with borderline personality disorder and PTSD, vill författarna utvärdera effekten av att integrera PTSD behandling i Dialektisk Beteendeterapi i en pilotstudie. De jämför DBT med DBT + DBT Prolonged Exposure (DBT PE) som baseras på en integration av Dialektisk Beteendeterapi och Prolonged Exposure terapi.

Metod
Deltagarna randomiserades till DBT (9 deltagare) eller DBT + DBT PE (17 deltagare) och bedömdes vid 4 månaders intervaller under behandlingsåret och sedan 3 månader efter behandling. Inklusionskriterierna var: (1) kvinna, (2) år 18-60, (3) uppfyller diagnoskriterierna för BPD, (4) uppfyller diagnoskriterierna för PTSD, (5) kan minnas åtminstone någon del av tidigare trauma, (6) aktuella och återkommande självskadebeteende (definierat som minst två självmordsförsök eller självskadeepisoder under de senaste fem åren, med minst en episod under de senaste 8 veckorna), och (7) bor inom pendlingsavstånd till kliniken där behandlingen sker.

Resultat
Förväntningar, tillfredsställelse och fullföljande av behandlingarna avvek inte mellan grupperna. I jämförelse med DBT, så ledde DBT + DBT PE till större och mer stabila förbättringar i svårighetsgraden av PTSD och den diagnostiska remissionen hos de patienter som avslutade behandlingen fördubblades (80 % jämfört med 40 %). Patienter som fullföljde DBT + DBT PE-protokollet var 2,4 gånger mindre benägna att försöka begå självmord och löpte 1,5 gånger mindre risk att skada sig själva än de som enbart fått DBT. De fann även måttliga till starka effektstorlekar gällande dissociation, traumarelaterad skuld, skam, ångest, depression och global funktionsnivå.

Slutsatser
Författarna konstaterar att DBT med DBT PE-protokollet är genomförbart, godtas av patienterna, och är säkert att administrera. Därutöver kan det leda till större förbättringar i PTSD och avsiktlig självskadebeteende. Dessa fynd tyder på att en framgångsrik behandling av PTSD i denna patientpopulation kan leda till större och mer varaktiga förbättringar i en mängd olika områden som antingen förvärrats, eller vidmakthållits av PTSD. Detta överensstämmer med forskning som visar att förändringar i PTSD symptom står för 80 % av förändringar i depression under PE. Författarnas iakttagelser kräver dock replikering i ett större prov.
Artikeln är ett bra exempel på den framväxande konsensus inom området, att komorbida tillstånd behandlas bäst med hjälp av en integrerad strategi, som möjliggör behandling av flera problem med fokus på relationerna mellan dem.

Referens
Harned, M. S., Korslund, K. E., & Linehan, M. M. (2014). A pilot randomized controlled trial of Dialectical Behavior Therapy with and without the Dialectical Behavior Therapy Prolonged Exposure protocol for suicidal and self-injuring women with borderline personality disorder and PTSD. Behaviour Research and Therapy, 55, 7-17.