2015/01/09

Internetbaserad KBT för vuxna med ADHD

Av Per Carlbring

Prevalensstudier indikerar att 2-7% av den vuxna befolkningen uppfyller kriterierna för ADHD. Symtomen (hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet) leder ofta till psykosociala problem, relationsproblem, missbruk samt problem med arbetsprestation och att behålla arbeten. Dessutom finns en hög komorbiditet med andra psykiatriska diagnoser. Även om behandling med centralstimulantia kan förbättra ADHD-symtom ger de inte patienterna färdigheter att handskas med vardagen.

 

En genomgång av KBT för ADHD i vuxenlivet visar att resultaten är lovande, dock har det endast funnits få randomiserade, kontrollerade studier. Internetbaserad KBT (iKBT) har visat sig vara effektivt för en rad olika psykiska problem samt hälsoproblem. För depression och ångest har ökat stöd eller kontakt med klienterna korrelerat med större behandlingseffekt.

 

Syftet med studien var att först utvärdera effekten av två iKBT-format riktade mot de svårigheter och nedsättningar som förknippas med ADHD i vuxenlivet. Därutöver utforska om iKBT självhjälp med veckovisa gruppterapisessioner ger patienter större nytta av programmet än endast iKBT självhjälp. Slutligen utforska om behandlingsgrupperna skulle visa minskningar i komorbida symtom jämfört med en vänteliste-/kontrollgrupp.

 

Metod

45 vuxna diagnosticerade med ADHD randomiserades i block till antingen iKBT med endast självhjälp, iKBT med veckovisa gruppsessioner eller väntelista under fyra terminer.

Mätningarna skedde före och efter behandling samt vid en sex-månaders uppföljning. Det primära utfallsmåttet var The Current Symptoms Scale – Self-Report Form, som baseras på kriterie A-symtom av vuxen-ADHD. Fyra sekundära utfallsmått användes för att mäta bland annat komorbida symtom.

Behandlingen bestod av iKBT-programmet In Focus. iKBT-gruppsessionsgruppen använde detta i gruppterapikontexten. iKBT-självhjälpsgruppen fick möjlighet att kontakta terapeuterna med frågor via programmet samt blev påminda via e-mail om de varit inaktiva i 10 dagar.

 

Resultat

Resultaten visade en signifikant minskning av ADHD-symtom för iKBT-självhjälpsgruppen jämfört med vänteliste-/kontrollgruppen efter behandling. Skillnaderna mellan iKBT med gruppsessioner och väntelista var inte signifikant. Vid uppföljningen återfanns inga signifikanta skillnader mellan iKBT med endast självhjälp och iKBT med gruppsessioner. Det fanns inga signifikanta skillnader i övriga utfallsmått mellan de tre grupperna.

 

Slutsats

Resultaten visar att ett KBT-program administrerat via internet kan vara en lovande behandling för vuxna med ADHD. Dock var studien liten och hade flera begränsningar vilket innebär att resultaten bör ses som preliminära. Större, mer rigorösa studier med likvärdig uppmärksamhet till kontrollgruppen, oberoende bedömning av utfallsmått (snarare än självskattning) samt strategier för att minimera bortfall behövs för att vidare utforska effekten av iKBT för denna patientgrupp.

 

Referens

Pettersson R, Söderström S, Edlund-Söderström K, Nilsson K. W. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults With ADHD in Outpatient Psychiatric Care: A Randomized Trial. Journal of Attention Disorders published online 26 June 2014. Hämtad 4 november 2014, från http://jad.sagepub.com/content/early/2014/06/24/1087054714539998