2012/04/04

KBT-behandling i grupp för emetofobi

Av Ellen Edberg

Emetofobi, eller kräkfobi, är relativt obeforskat. Till skillnad från många andra ångestsyndrom vet man mycket lite om prevalens och behandling för emetofobi. Inom ramen för Marianne Di Schienas och Ellen Edbergs psykologexamensuppsats genomfördes nyligen en pilotstudie vid Ångestenheten på Karolinska sjukhuset i Solna. Studien, som bedrevs tillsammans med psykolog Johan Åhlén, visar att KBT-behandling i grupp, med fokus på att minska undvikanden, kan vara en möjlig väg att gå för att behandla emetofobi.

Personer med emetofobi är i huvudsak rädda för att kräkas själva. Endast ett fåtal uppger att andras kräkningar är värst. Personer med emetofobi har ofta mycket undvikande- och säkerhetsbeteende, vilket leder till stora begränsningar i livet. Vanliga undvikanden är kollektivtrafik, offentliga toaletter, fester, folksamlingar, viss mat t ex kyckling och skaldjur. Vanligt är också att personer med emetofobi undviker att bli gravida. I en studie av Veale och Lambrou, 2006 uppgav nästan hälften att de hade undvikit att bli gravida på grund av sin rädsla för att kräkas.

Det är svårt att uppskatta förekomsten av emetofobi. I DSM-IV faller diagnosen under kategorin ”specifik fobi, annan form” vilket innebär att man i många epidemiologiska studier inte specifikt frågat om emetofobi. En tydlig trend är dock att majoriteten av de drabbade är kvinnor. Emetofobi anses vara underdiagnostiserat och begränsad kunskap om dess symptombild kan ha lett till att patienter har fått andra diagnoser som paniksyndrom, social fobi eller tvångssyndrom.

Många kliniker vittnar om att emetofobi är ett svårbehandlat tillstånd och att patienter i hög grad avbryter behandling. På internetforum för personer med emetofobi beskrivs KBT som en aversiv behandling och det är inte ovanligt att man varnar andra för att prova.

På Ångestenheten på Karolinska sjukhuset genomfördes nyligen en pilotstudie för att utvärdera effekten av gruppbehandling med KBT för emetofobi. Behandlingsprotokollet som utformades innehöll psykoedukation kring ångest, illamående och kräkning; målformulering; exponering utifrån dessa mål samt vidmakthållandeprogram. Fokus lades på att minska undvikande- och säkerhetsbeteenden. Fokus lades alltså inte på att exponera för själva kräkningen, eller kräkliknande stimuli.

I studien behandlades 23 patienter. Två grupper behandlades under våren 2011 (n=14) och en grupp på hösten 2011 (n=9). Behandlingen bestod av tio sessioner à 2,5 timmar och sträckte sig över tio veckor, från april till juni respektive oktober till december.

Resultaten visade en signifikant minskning av emetofobiska symptom (enligt Emetophobia Questionnaire) med en effektstorlek, cohens d = 0,86. Vid eftermätning var 44 procent av patienterna kliniskt signifikant förbättrade, enligt kriterier från Jacobsen och Truax. Vid uppföljning efter tre månader var denna siffra 61 procent.

Enligt CSQ-8 (Client Satisfaction Questionnaire) var patienterna lika nöjda med den här behandlingen som patienter generellt är med andra KBT-behandlingar. Patienterna i denna studie hade också högt deltagande. 21 av 23 fullföljde behandlingen och närvarade i genomsnitt vid 9 av 10 sessioner.

Dessa resultat är mycket preliminära, framför allt eftersom det saknades kontrollgrupp. Behandlingsstudien är den hittills största på området men antalet patienter är så liten inga långtgående slutsatser kan dras utifrån de statistiska analyserna. Som pilotstudie betraktad fyllde studien dock ett viktigt syfte, då den visade att KBT-behandling i grupp med fokus på att minska undvikande- och säkerhetsbeteenden kan vara en möjlig framkomlig väg för att behandla emetofobi.

För vidare läsning

Veale, D. & Lambrou, C. (2006). The psychopathology of vomit phobia. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 34, 139-150

van Hout, W. J. P. J., Bouman, T. K. (2011) Clinical features, prevalence and psychiatric complaints in subjects with fear of vomiting. Clinical Psychology & Psychotherapy. (onlineversion publicerad innan inkludering i pappersutgåva, hämtad från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.761/pdf 2011-12-18)

Lipsitz, J. D., Fyer, A. J., Paterniti, A. & Klein, D. F. (2001). Emetophobia: Preliminary results of an internet survey. Depression and Anxiety, 14, 149-152

Uppsatsen i sin helhet går att ladda ner här