(C) Paul Hocksenar (Innovation_MK_II)
2015/04/12

Ljusterapi lika bra som KBT i grupp enligt det kommande numret av American Journal of Psychiatry

Av Per Carlbring

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har behandling i ljusterapirum har haft en stark position i Sverige. Därför har SBU vid två tillfällen (år 2004 och 2007) gått igenom evidensen.

Vid den senaste litteraturgenomgången fann man sex studier med medelhögt bevisvärde, men effekten av ljusbehandling var svårbedömd. De skrev ”Metaanalysen visade att mätt som skillnaden i depressionspoäng före och efter behandling sågs en liten men signifikant fördel för ljusterapi jämfört med placebo efter två och tre veckors behandling. Skillnaden försvann därefter. Om utfallsmåttet respons användes (minst halvering av depressionspoängen) sågs inga skillnader mellan grupperna. Det kliniskt mest relevanta måttet är remission som kräver en halvering av poängen i kombination med en definierad högsta poäng vid avslutad behandling. Mätt som remission (dvs andel patienter som helt återställts av behandlingen) var resultaten motstridiga.”

SBU avslutade med att det fanns ett stort behov av nya studier utan de metodologiska brister som många av de tidigare studierna uppvisade.

 

Ny studie

I det kommande numret av den ansedda tidskriften American Journal of Psychiatry publicerar ett forskarlag från University of Vermont en ny studie. I denna har forskarna lottat 177 vuxna personer med så kallad årstidsbunden depression (som är en speciell form av depression) till att aningen få en sex veckor lång KBT-behandling i gruppformat eller 30 minuters ljusterapi (10,000-lux cool-white florescent light) varje morgon.

Resultatet var att ungefär hälften av deltagarna fick den önskade förbättringen och att detta gällde oavsett om man fick KBT i grupp eller ljusterapi.

Som tyvärr ofta är fallet i tidskriften American Journal of Psychiatry saknas uppföljningsresultat så det är oklart hur väl effekterna står sig vid uppföljning. Dessutom saknades en kontrollgrupp så hur stor spontanförbättringen skulle ha varit helt utan någon behandling är inte känt. Eventuell placeboeffekt är inte heller kontrollerad för.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer finns i dagsläget ljusterapi listat som ”FoU”, det vill säga att det saknas ett vetenskapligt underlag eller där underlaget är bristfälligt eller motstridigt och där pågående eller kommande forskning kan tillföra relevant kunskap.

TIPS! Läs även Ny systematisk översikt: Så mycket motion behövs för att bota depression

Referens till den nya studien:

Rohan, K. J., Mahon, J. N., Evans, M., Ho, S. Y., Meyerhoff, J., Postolache, T. T., & Vacek, P. M. (2015). Randomized Trial of Cognitive-Behavioral Therapy Versus Light Therapy for Seasonal Affective Disorder: Acute Outcomes. Am J Psychiatry. doi: 10.1176/appi.ajp.2015.14101293