2023/10/25

Ny distraktionsfaktor ”d-faktorn” kan vara kopplad till ADHD

Av Anna Karlsson

Idag publicerades en ny vetenskaplig artikel som undersöker ett nytt mått. Måttet beaktar faktorer som extern distraktion, påträngande tankar och tankevandring och visar även kopplingar till ett intensivt tillstånd av hyperfokus. Den nya distraktionsfaktorn, kallad ”d-faktorn”, kan vara kopplad till ADHD.

I en studie (se referensen nedan) om olika typer av distraktion som involverade mer än 1 000 deltagare, härledde forskare statistiskt ett nytt mått – som de kallade ”d-faktorn” – som kan representera en persons generella tendens till distraktion och kan vara kopplad till ADHD. Han Zhang från University of Michigan, Ann Arbor, och kollegor presenterar dessa resultat i den fritt tillgängliga tidskriften PLOS ONE den 25 oktober 2023.

Tidigare forskning har utforskat olika typer av distraktion, såsom externa stimuleringar, repetitivt negativt tänkande eller dagdrömmande. En del forskning har föreslagit att sårbarhet för olika typer av distraktion potentiellt kunde matematiskt fångas av en övergripande ”distraktionsfaktor”. Dock har bevisen för en distraktionsfaktor varit begränsade.

För att bättre förstå olika typer av distraktion och deras potentiella relation till ADHD bad Zhang och kollegor totalt 1 220 deltagare att slutföra en omfattande serie frågeformulär för att utvärdera deras tendens att uppleva olika typer av distraktion i sina dagliga liv, såsom svårighet att koncentrera sig med en TV på eller att förlora sig i dagdrömmande. Frågeformulären utvärderade också symptom på ADHD och hyperfokus – ett långvarigt tillstånd av intensiv koncentration ibland kopplat till ADHD.

Analys av deltagarnas svar visade tre nyckel, distinkta faktorer som statistiskt kunde förklara mönster observerade i datan: extern distraktion, oönskade påträngande tankar och tankevandring. Forskarna fann att de statistiska relationerna mellan dessa tre faktorer kunde förklaras av en enda, högre nivåfaktor – som de namngav d-faktorn.

Ytterligare analys visade starka statistiska kopplingar mellan d-faktorn och en persons ADHD-symptom. D-faktorn var också kopplad till hyperfokus, vilket tyder på att hyperfokus kan, delvis, reflektera uppmärksamhetsproblem.

Dessa resultat kan hjälpa till att leda till bättre förståelse för människors distraktibilitet och dess relation till ADHD. Författarna noterar behovet av ytterligare forskning för att ytterligare utforska d-faktorns natur och dess kopplingar till ADHD, samt behovet av att använda ytterligare datainsamlingsmetoder, såsom beteendeuppgifter eller tester.

Författarna tillägger: ”En kritisk upptäckt i vår studie är identifieringen av en högre ordningsfaktor som kan tolkas som att representera en allmän distraktibilitetsegenskap. Personer som får höga poäng på ’allmän distraktibilitet’ blir lättare distraherade i många situationer.”

De som vill läsa artikeln i sin helhet kan hitta den här:
Zhang H, Miyake A, Osborne J, Shah P, Jonides J (2023) A d factor? Understanding trait distractibility and its relationships with ADHD symptomatology and hyperfocus. PLoS ONE 18(10): e0292215. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292215.

Bild: DALL·E 3 ”Illustration of a human brain with areas representing various types of distractions such as external distraction, intrusive thoughts, and mind-wandering. These areas converge to a central point labeled ’d factor’. Symbols of distractions like a TV, a cloud symbolizing repetitive negative thinking, and clouds representing daydreaming are around the brain.”