2012/11/21

Tankekartor och förståelse av metaforer av barn som uppvisar inlärningssvårigheter (LD) eller autismspektrumsvårigheter (ASD)

Av Stefan Billinger

Det här är en kort beskrivning av artikeln:

Mashal, N., & Kasirer, A. (2011). Thinking maps enhance metaphoric competence in children with autism and learning disabilities. Research in developmental disabilities, 32, 2045-2054.

Forskarna som skrivit denna artikel utgår från tidigare forskning som beskriver att individer som uppvisar inlärningssvårigheter (LD) och autism spektrum svårigheter (ASD) också uppvisar svårigheter att förstå metaforer och idiom.

I vår vardag använder vi oss ofta av metaforer för att förstå vår omvärld. Metaforer ses som centrala för vår kommunikation och förståelse av abstrakta begrepp (Lakoff & Johnsson, 1980). Metaforer för över betydelser som inte går att förstå utifrån en rak ord-för-ord analys. En metafor syftar till att relatera ett begreppsligt område med ett annat, för att tydliggöra en betydelse t.ex. ”Rosen är blommornas drottning”. Forskning pekar mot att det är olika mekanismer bakom att förstå metaforer man aldrig hört förut jämfört med mer vedertagna metaforer. Idiom är talesätt t.ex. ”han fick kalla fötter”, och precis som med metaforen så kan inte heller betydelsen från ett uttryckt idiom förstås direkt utifrån orden.

Forskarnas mål med studien var att få svar på tre frågor: 1) skiljer sig barn med LD åt från barn med ASD, 2) hjälper användningen av tankekartor barnen att förstå metaforer och 3) hur ser relationen ut mellan förståelsen av metaforer och exekutiva funktioner.

Forskarna testade 60 barn som tillhörde tre grupper LD, ASD och TD (typically developed) på ett antal tester inom tre områden: vissa språkliga förmågor, förståelse av bildligt språk (idiom och metaforer) och exekutiva funktioner.

Några slutsatser forskarnas drar från statistiska beräkningar är att barnen som uppvisar inlärningssvårigheter (LD) verkar kunna föra över effekten av träningen med tankekartor till ökad förståelse av tidigare inte kända metaforer, bättre än barnen som uppvisar autismspektrum svårigheter (ASD). Och grupperna LD och ASD uppvisar större svårigheter med bildligt språk och exekutiva funktioner än gruppen TD och i stort samvarierar funktionsområdena, barn som har svår med förståelsen av metaforer tenderar också att ha svårt med exekutiva funktioner.

I mitt praktiska arbete som skolpsykolog och klinisk psykolog ser jag det som viktigt att följa hur kunskapen preciseras runt kontextuella faktorer i omgivningen som främjar hur vissa individer i vissa situationer kan förstå betydelser i bildligt språk. Kunskapen är viktigt för att bättre kunna anpassa utbildningsinsatser och psykologiska insatser för dessa individer.

Stefan Billinger

Leg psykolog/leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi och Specialist i Pedagogisk psykologi

PhD student in disability research